MANOU LENZ | Jubiläumsmodenschau | Mercedes Benz Fashion Week Berlin | STANIEK_DIEM_LENZ_DORMEISTER_EILFELD_MITTERHAMMER

Credits: Manou Lenz (c) Robert Raithel

From left to right: Patricia Staniek, Ingrid Diem, Manou Lenz, Michaela Dorfer, Annemarie Eilfeld, Marion Mitterhammer

0 Kommentare zu “MANOU LENZ | Jubiläumsmodenschau | Mercedes Benz Fashion Week Berlin | STANIEK_DIEM_LENZ_DORMEISTER_EILFELD_MITTERHAMMER

Kommentar verfassen